[Skip to Content]
Delivering additional affordable housing in Wales / Cyflwyno Tai Fforddiadwy Ychwanegol Yng Nghymru

Delivering additional affordable housing in Wales / Cyflwyno Tai Fforddiadwy Ychwanegol Yng Nghymru

Delivering additional affordable housing in Wales / Cyflwyno Tai Fforddiadwy Ychwanegol Yng Nghymru

Tuesday, November 12, 2019

Tueday, 12 November 2019
13:30pm – 19:15pm

Committee Room 1&2
Glamorgan Building, School of Geography and Planning
King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WA

Please Register Here

This event will bring together key members of the Review Panel and policy makers and practitioners to assess what progress has been made in implementing the recommendations of the Independent Review of Affordable Housing Supply in Wales.

Run by the School of Geography and Planning, in collaboration with UK Collaborative Centre for Housing Evidence (CaCHE) and Wales Institute for Social and Economic Research and Data (WISERD).

On 1 May this year the eagerly awaited Independent Review of Affordable Housing Supply in Wales was published - the most far-reaching review of housing in Wales in more than a decade. The Minister for Housing and Local Government has now formally responded to the report accepting in principle all but one of the Report’s recommendations (one is pending). Welsh Government and the housing sector in Wales are now turning their attention to what changes may need to be made to ensure that additional affordable housing can be delivered to meet the housing needs of Wales.

This event will bring together key members of the Review Panel and policy makers and practitioners to assess (a) what progress has been made in implementing the recommendations of the Review and
(b) what are the key challenges.

Speakers from Welsh Government and the social housing sector will consider a range of issues including the future of social housing rents in Wales (and questions of affordability and value for money), proposals for a new model of grant funding to support affordable housing provision and the opportunities for collaboration to deliver more affordable housing.

As places are limited please register early to attend this timely event.

*This event will be delivered through the medium of English.

The information provided by you will be held by Cardiff University in accordance with the University's Data Protection Policy. We will use this information to provide you with updates prior to the event and to facilitate your event experience.

Information will be retained for 1 year after the date of the event.

By registering for this event you are providing us with consent to process your data. You have the right to withdraw your consent to the processing at any time (please contact iande@cardiff.ac.uk).

We are using Eventbrite to process information about individuals who sign up to our events. You can review Eventbrite’s privacy policy to find out how they manage user data: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection

 

***Welsh***

Fe’i cynhelir gan yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio mewn partneriaeth â Chanolfan Gydweithredol y DU ar gyfer Tystiolaeth Tai (CaCHE) a Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD).

Ar 1 Mai eleni, cafodd yr Adolygiad Annibynnol am y Cyflenwad o Dai Fforddiadwy yng Nghymru ei gyhoeddi - yr adolygiad mwyaf pellgyrhaeddol am dai yng Nghymru ers dros ddegawd. Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol bellach wedi ymateb yn ffurfiol i’r adroddiad, gan dderbyn holl argymhellion yr Adroddiad mewn egwyddor ond un (sydd ar y gweill). Mae Llywodraeth Cymru a’r sector tai yng Nghymru bellach yn troi eu sylw at ba newidiadau allai fod eu hangen er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cynnig tai fforddiadwy er mwyn diwallu anghenion o ran tai yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnull aelodau allweddol o’r Panel Adolygu ynghyd â llunwyr ac ymarferwyr polisi er mwyn asesu
(a) pa gynnydd sydd wedi’i wneud o ran gweithredu argymhellion yr Adolygiad a
(b) beth yw’r prif heriau.

Bydd siaradwyr o Lywodraeth Cymru a’r sector tai cymdeithasol yn ystyried amrywiaeth o broblemau gan gynnwys dyfodol rhenti tai cymdeithasol yng Nghymru (a chwestiynau ynghylch fforddiadwyedd a gwerth am arian), cynigion am fodel newydd o gyllid grant i ategu’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy a’r cyfleoedd i gydweithio er mwyn cyflwyno tai mwy fforddiadwy.

Gan fod lleoedd yn brin, cofrestrwch yn gynnar i fynd i’r digwyddiad amserol hwn.

* Cynhelir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn digwyddiad ac i hwyluso'ch profiad.

Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw am flwyddyn ar ôl dyddiad y digwyddiad.

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn rhoi caniatâd i ni brosesu eich data. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl a gwrthod rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data ar unrhyw adeg (cysylltwch â iande@caerdydd.ac.uk)

Rydym yn defnyddio Eventbrite i brosesu gwybodaeth am unigolion sy'n cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent yn rheoli data defnyddwyr: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection

What's on?